24 November 2006

A song for children: Xiao Luo Hao

.


小螺号滴滴滴吹
海鸥听了展翅飞
小螺号滴滴滴吹
浪花听了笑微微
小螺号滴滴滴吹
声声唤醒归罗
小螺号滴滴滴吹
阿爸听了快快回罗
茫茫的海滩
蓝蓝的海水
吹起了螺号
心里美也
xiǎo luóhào dī dī dī chuī
hǎiōu tīngle zhǎnchì fēi
xiǎo luóhào dī dī dī chuī
lànghuā tīngle xiào wēiwēi
xiǎo luóhào dī dī dī chuī
shēngshēng huànxǐng guī luó
xiǎo luóhào dī dī dī chuī
ā bà tīngle kuàikuài huí luó
mángmáng de hǎitān
lán lán de hǎishuǐ
chuī qǐle luó hào
xīnlǐ měi yě

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails